Algemene voorwaarden

logo MindWalker

 ARTIKEL 1.         PARTIJEN EN BEGRIPPEN
1. 1          Klant: de persoon of personen aan wie MindWalker haar diensten verleent
1.2          MindWalker is als opdrachtnemer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 70646155. MindWalker levert diensten op het gebied van coaching en persoonlijke ontwikkeling in de vorm van persoonlijke coaching, workshops, trainingen en wandelingen.
 1.3        Opdrachtgever: de persoon of instantie of haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht tot levering MindWalker heeft verstrekt. De opdrachtgever is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, degene die de overeengekomen prijs dient te betalen voor de geleverde dienstverlening van MindWalker. De opdrachtgever (de te factureren entiteit) en de klant (zij die de dienst ervaart) kunnen dezelfde zijn maar dit hoeft niet per definitie zo te zijn.
1.4        Derden: MindWalker kan naar eigen inzicht haar diensten (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren. MindWalker kan naar eigen behoefte de omvang en de samenstelling van haar team wijzigen als zij dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk acht.

ARTIKEL 2.         TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN.
2.1         Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en werkzaamheden die overeengekomen zijn met MindWalker.
2.2         Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing als door MindWalker voor uitvoering van de opdracht derden betrokken worden.
2.3         MindWalker behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen. Nieuwe versies zullen onmiddellijk van kracht zijn zodra deze publiekelijk toegankelijk worden gemaakt via de website van MindWalker.
2.4         Als een bepaling of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden vervallen dan blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden wel van toepassing. Partijen zullen in dat geval vervangende bepalingen overeenkomen waarbij zoveel mogelijk van de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

ARTIKEL 3.         AANBIEDINGEN EN VERLENEN VAN DE OPDRACHT
3.1         Alle aanbiedingen van MindWalker hebben een geldigheidstermijn van 30 dagen vanaf dagtekening, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. MindWalker is niet aan aanbiedingen gebonden als deze niet binnen 30 dagen vanaf dagtekening van de aanbieding schriftelijk worden aanvaard. Wordt de aanbieding binnen de geldigheidstermijn aanvaard, dan behoudt MindWalker zich het recht voor de aanbieding te herroepen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
3.2         Offertes van MindWalker zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan opdrachtnemer door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever zal naar beste vermogen alle informatie die van belang is voor het maken van de offerte en voor het samenstellen en uitvoeren van de opdracht aan MindWalker verstrekken. Als deze informatie wanneer dan ook onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest dan behoudt MindWalker zich het recht voor om de met opdrachtgever overeengekomen opdrachtsom eenzijdig tussentijds aan te passen.
3.3         Een opdracht wordt door opdrachtgever verleend door:
het per email akkoord geven op een (digitaal) gestuurde offerte of opdrachtbevestiging.  

ARTIKEL 4.         TUSSENTIJDSE WIJZIGING VAN DE OPDRACHT
4.1         Als er vanuit de opdrachtgever behoefte ontstaat om tussentijds de opdracht of de uitvoering daarvan te wijzigen dan zal MindWalker de beoogde aanpassingen, indien mogelijk, doorvoeren. Eventueel daaruit voortvloeiende kosten die de oorspronkelijke opdrachtsom overstijgen zullen, zonder dat daarvoor een aparte schriftelijke opdracht vereist is, als meerwerk worden gefactureerd aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft zich, door het geven van opdracht tot wijziging van de opdracht, op voorhand akkoord verklaard met de extra kosten daarvan.

 ARTIKEL 5.         TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT
5.1         Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, Als één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben in overeenstemming met de opdracht. Een dergelijk besluit moet onderbouwd, schriftelijk en tijdig aan de andere partij worden meegedeeld.
5.2         Als door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft MindWalker toch recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Als de betaling al heeft plaatsgevonden vindt er geen restitutie plaats.
5.3         MindWalker mag alleen van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging gebruik maken als, ten gevolge van feiten of omstandigheden die niet aan MindWalker toe te rekenen zijn en een goede uitvoering van de opdracht in de weg staan, voltooiing van de opdracht in alle redelijkheid niet van MindWalker verwacht kan worden. MindWalker behoudt in dat geval minimaal aanspraak op betaling van door haar uitgevoerde werkzaamheden tot aan het moment van voortijdige beëindiging.

ARTIKEL 6.         VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER
6.1         De opdrachtgever streeft ernaar dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de met MindWalker overeengekomen dienstverlening. Als het aantal deelnemers uiteindelijk lager blijkt dan overeengekomen dan is opdrachtgever toch gehouden tot het voldoen van de volledige opdrachtsom zoals vermeld in de offerte e/o opdrachtbevestiging zoals met MindWalker overeengekomen.
6.2         Als een deelnemer / klant door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen dan kan deze opengevallen plaats, na vooraf overleg met en toestemming van MindWalker, ingevuld worden door een andere kandidaat. Als invullen van de opengevallen plaats niet mogelijk is dan wordt aan opdrachtgever toch de volledige opdrachtsom in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
6.3         De opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die MindWalker nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren. 

 ARTIKEL 7.         VERPLICHTING OPDRACHTNEMER
7.1         MindWalker zal de door haar te leveren dienstverlening naar haar allerbeste vermogen uitvoeren. MindWalker heeft daarbij niet meer dan een inspanningsverplichting wat betekent dat MindWalker niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening of de vorm en mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of klant gestelde doel.

 ARTIKEL 8.         TARIEVEN, KOSTEN EN PRIJZEN
8.1         In de offerte of opdrachtbevestiging van MindWalker staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door MindWalker voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.

ARTIKEL 9.         ANNULERINGSVOORWAARDEN
9.1       Als de opdracht, om redenen die niet aan MindWalker toe te rekenen zijn, door opdrachtgever niet uiterlijk binnen 24 uur voor de sessie wordt geannuleerd behoudt MindWalker zich het recht om de gereserveerde tijd in rekening te brengen. 

ARTIKEL 10.          FACTURERING EN BETALINGS-VOORWAARDEN
10.1       De kosten voor geleverde diensten door MindWalker worden door MindWalker door middel van een digitale factuur voorafgaand aan de te leveren dienst aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
10.2       Betaling door opdrachtgever dient te gebeuren voor de op de factuur vermelde vervaldatum.
10.3       Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan MindWalker over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Als betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door MindWalker worden opgeschort zonder dat MindWalker als gevolg daarvan ten opzichte van opdrachtgever schadeplichtig wordt. Bovendien is MindWalker in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden zonder dat rechterlijke tussenkomst benodigd is.
10.4       Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Als opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is MindWalker gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.
10.5       Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door MindWalker plaatsvinden. Als de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is MindWalker gerechtigd om de wettelijke rente in rekening te brengen over het bedrag dat te laat betaald is.
10.6       Als opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen aan MindWalker voldoet of als de opdrachtgever op willekeurig welke andere manier tekortschiet in het nakomen van zijn verplichtingen uit hoofde van zijn overeenkomst met MindWalker dan is laatste gerechtigd alle incasso- en/of andere gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen. 

ARTIKEL 11.         AANSPRAKELIJKHEID
11.1       MindWalker en haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de klant is toegebracht door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens MindWalker geleverde dienstverlening.
11.2       MindWalker is nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde dienstverlening. Op MindWalker rust slechts een inspanningsverplichting. (zie tevens artikel 7).

ARTIKEL 12.         INTELLECTUEEL EIGENDOM / AUTEURSRECHT
12.1       Niets van de aangeboden informatie door MindWalker, zowel schriftelijk als mondeling, mag geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook worden overgenomen of aan derden worden verspreid zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van MindWalker. 

ARTIKEL 13.         GEHEIMHOUDING
13.1       MindWalker is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden. MindWalker houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.

 ARTIKEL 14.         BIJZONDERE BEPALINGEN
14.1       MindWalker behoudt zich het recht voor om deelnemers van een coaching, workshop of training die door hun gedrag of aanwezigheid het normale verloop van de sessie, workshop of training verstoren of belemmeren per direct van verdere deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal (mogelijk achteraf) schriftelijk en gemotiveerd worden meegedeeld aan de opdrachtgever en ontslaat opdrachtgever niet van de verplichting tot betalen aan MindWalker van de volledige opdrachtsom.
14.2       Op alles wat uit hoofde van offertes of opdrachten mocht gebeuren waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing.
14.3       In geval van geschillen doet de bevoegde Nederlandse rechter uitspraak.

April 2022